A new nationalist party for Wales?

The following was taken from an interview in Glowg360.com with English translation inserted.

Plaid genedlaetholgar newydd i Gymru

.
New nationalist party for Wales

Mae gan Gymru blaid genedlaetholgar newydd asgell dde sy’n credu mewn creu gwlad annibynnol fydda ddim yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

There’s a new right-wing nationalist party that believes in creating an independent country that’s not part of the European Union.

Bwriad Plaid Glyndwr yw rhoi dewis arall i genedlaetholwyr sydd yn anghytuno efo dyhead Plaid Cymru am Gymru werdd Sosialaidd.

Plaid Glyndwr intends to offer nationalists, who disagree with Plaid Cymru’s  programme for a green socialist Wales, another choice.

“Mae yna lawer o bobol sy’n Genedlaetholwyr, ond maen nhw’n sibrwd y peth,” meddai Dennis Morris, gŵr 55 oed sy’n byw yn Wrecsam ac yn gyn-aelod o Blaid Cymru.

“There’s a lot of people who are Nationalists but they prefer to keep it quiet”, says Denis Morris, a 55 year old man who lives in Wrecsam and was a former member of Plaid Cymru.

“Does dim byd yn bod ar genedlaetholwyr. Yr oll yr ydan ni eisiau ydy rheoli ein materion ein hunain…tydan ni heb ffurfio Plaid Glyndwr i ladd ar Blaid Cymru, mae ein amcanion ni’n wahanol.”

“There’s nothing wrong with being a nationalist. All we want is to run our own affairs by ourselves … we haven’t formed Plaid Glyndwr to kill Plaid Cymru, it’s just our aims are different.”

Fydd Plaid Glyndwr ddim yn rhannu awch Plaid Cymru at ffermydd gwynt a phaneli solar.

Plaid Glyndwr won’t share Plaid Cymru’s position regarding wind farms and solar panels.

“Mae ganddon nhw’r ffantasi werdd yma, fydda’n wych mewn byd delfrydol. Ond rydan ni mewn dirwasgiad, a dylai swyddi ddod cyn unrhyw bolisïau gwyrdd.

“They’ve got a green fantasy, great in an ideal world. We’re in a tight situation and jobs should come before any green policies.”

“Ar hyn o bryd mae rhoi bwyd ar y bwrdd a thalu’r morgais yn bwysicach. Mae polisïau gwyrdd yn dda i’r amgylchedd ond yn creu ychydig iawn o swyddi.”

“For now the important thing is putting food on the table and pay the mortgage. Green policies are good for the environment but create few real jobs.”

Gwrthwynebu gwladychu

Opposing colonisation

Annhegwch mawr yng Nghymru heddiw yw bod teuluoedd o Loegr yn cael cartrefi ar rent yng Nghymru, ar draul y Cymry eu hunain, yn ôl Dennis Morris.

A big unfairness today in Wales is that a family from England can rent a house in Wales at the expense of the Welsh themselves, explains Dennis Morris.

Mae’n cyfeirio at y stori ddiweddar yn The Guardian am gynghorau Llundain yn chwilio am dai i’w rhentu ym Merthyr Tudful, ar gyfer teuluoedd fydd methu fforddio byw ym mhrifddinas Lloegr pan fydd cwtogi at fudd-daliadau fis Ebrill nesaf.

He refers to the story in The Guardian about London councils looking for houses to rent in Merthyr Tydfil for families that won’t be able afford to live in the capital city of England after cuts to their welfare benefits next April.

“Mae yna 2,000 o bobol ar restr aros [am dŷ] ym Merthyr, ac rwan mae son am drosglwyddo pobol o Lundain i Ferthyr.

“There are 2,000 people on a waiting list for housing in Merthyr, and now there’s talk about tranferring people from London to Merthyr.

“Lle mae’r 2,000 o bobol ym Merthyr i fod i fynd?

“Where are 2,000 people in Merthyr going to go?

“Ond dw i heb weld unrhyw aelod Plaid Cymru yn siarad yn erbyn hyn. Does neb wedi dweud dim.

“But I don’t see any Plaid Cymru member speaking out against it. Nobody has said anything.

“Ac eto yn y dafarn a’r swyddfa bost leol dyma mae pobol yn ei drafod. Mae pawb yn trafod hyn heblaw’r gwleidyddion. Mae hynny’n hollol anghywir.”

“And yet in the local tavern and post office there people are talking about it. Everyone is talking about it apart from the politicians. That’s completely wrong.”